Home Statut

Statut

Statut

 

GRAĐANSKA STRANKA

GRKA SRBIJE

 

 

 

Na osnovu člana 14. Zakona o političkim strankama (“Službeni glasnik” RS broj 36/09) i člana 21. Statuta Građanske Stranke Grka Srbije, na Osnivačkoj sednici Građanske Stranke Grka Srbije održanoj 07.03.2016.g. u Beogradu, usvojen je sledeći:

 

S T A T U T

Građanske Stranke Grka Srbije

 

DEO I

Uvodne odredbe

 Član 1

Građanska Stranka Grka Srbije je politička stranka slobodno i dobrovoljno udruženih građana osnovana radi ostvarivanja političkih ciljeva demokratskim oblikovanjem političke volje i predstavljanja i zastupanja interesa grčke nacionalne manjine.

Član 2

Građanska Stranka Grka Srbije svoja prava i prava svojih članova kao i prava organa temelji na doslednom poštovanju Ustava, Zakona Republike Srbije, međunarodnih standarda i drugih opštih akata i ovog Statuta.

Član 3

Naziv, sedište, pečat, znak, zastava i logotip

Naziv stranke: Građanska Stranka Grka Srbije ispisuje se na srpskom jeziku ćiriličnim pimom.

Politička stranka ima status pravnog lica i upisana je u Registar političkih organizacija/stranaka.

Sedište Stranke je u Beogradu.

Stranka ima pečat okruglog oblika, na čijem obodu je ćiriličnim pismom ispisano „Građanska Stranka Grka Srbije“ , dok se u sredini nalazi simbol „ćirilično slovo L“ , Skraćeni naziv stranke je „GSGS“.

Pored pečata Građanske Stranke Grka Srbije, sve ostale organizacije unutar stranke mogu koristiti pečat okruglog oblika koji na obodu ima isti sadržaj kao pečat Građanske Stranke Grka Srbije, a u sredini sadrži naziv omladinske i ženske organizacije, opštine, grada, sedišta okruga, odnosno sedišta pokrajinske organizacije.

Građanska Stranka Grka Srbije ima obeležja koja čine: zastava, znak i logo.

Izgled zastave, znaka i logotipa doneće naknadno Predsedništvo stranke.

Način korišćenja znaka, logoa, grba i stranačkih priznanja propisuje Predsedništvo stranke.

Član 4

Osnovni ciljevi stranke

Osnovni principi i načela delovanja Građanske Stranke Grka Srbije su sloboda, demokratija, vladavina prava, uključenost svih članica i članova u rad, ravnopravnost, odgovornost i otvorenost u radu.

Programski ciljevi stranke su:

 1. Zastupanje i predstavljanje interesa pripadnika grčke nacionalne manjine
 2. Negovanje grčkog jezika, pisma, kulture i očuvanje nacionalnog identiteta
 3. Poboljšanje odnosa pripadnika grčke nacionalne manjine sa narodima i narodnostima sa kojima žive, odnosno sa kojima ih vezuje svakodnevni život
 4. Aktivno učešće u izgradnji i u očuvanju interesa grčke nacionalne manjine u zemlji i u inostranstvu u izgradnji društva socijalne pravde, očuvanju potpune ravnopravnosti bez obzira na versku i polnu pripadnost i ostvarivanje saradnje međusobnog razumevanja i uzajamnog uvažavanja
 5. Aktivno učešće u interesu grčke nacionalne manjine u održavanju i izgradnji pravne države, kao stuba savremenog bivstovanja zajednice i aktivni angažman na ostvarivanju saradnje, negovanje i razvijanje odnosa sa regionalnim i međunarodnum organizacijama
 6. Okupljanje članova grčke nacionalne manjine i simpatizera na sprovođenju programa Građanske Stranke Grka Srbije i ostvarivanju političkih ciljeva i podržavanje težnji društvenog samoorganizovanja i osnivanja institucija i udruženja kojima je zajednički cilj očuvanje nacionalnog identiteta
 7. Zalaganje za pojednostavljenje postupka dobijanja srpskog državljanstva za grčke građane u Republici Srbiji, kao i grčkog državljanstva za srpske građane u Republici Grčkoj
 8. Stalna borba za bolji život pripadnika grčke nacionalne manjine, kao i svojih građana Republike Srbije
 9. Borba protiv diskriminacije građana i zloupotrebe položaja pojedinaca kojim se krše ljudska i manjinska prava
 10. Popularisanje izučavanja grčkog jezika u srpskim školama
 11. Iniciranje saradnje između fakulteta i škola iz Srbije sa visokoškolskim ustanovama i školama iz Grčke i organizovanje zajedničkih letnjih kampova za decu i omladinu
 12. Zalaganje za povezivanje okruga iz Srbije sa okruzima/oblastima u Grčkoj i bratimljenje gradova
 13. Stvaranje i jačanje institucija čijim radom se ostvaruje integracija i ravnopravni tretman pripadnika grčke nacionalne manjine u društvu
 14. Posebna briga i maksimalna podrška i zaštita dece i omladine, mladih, starih, bolesnih i hendikepiranih pripadnika grčke nacionalne manjine u ostvarivanju njihovih prava
 15. Briga o zapošljavanju pripadnika grčke nacionalne manjine i da se ne otpuštaju sa posla, a ako je to neminovno da im se obezbedi socijalni program i minimalna primanja za egzistenciju
 16. Prezentacija i zaštita kulturnih dostignuća grčke nacionalne manjine i uspostavljanje kulturnih i ekonomskih veza u zemlji i inostranstvu između Grka i drugih nacionalnih manjina
 17. Izgradnja institucija koje se prilagođavaju građanima, a ne obrnuto
 18. Očuvanje i zaštita životne sredine kao i podsticanje i podrška u unapređenju i razvoju ekološke svesti i ekološkog razvoja i zaštita prirodnih resursa
 19. Pridruživanje stranačkim asocijacijama iz Grčke i njihovim partnerskim organizacijama u skladu poštovanja Ustava i Zakona Republike Srbije

DEO II

ČLANSTVO

Član stranke

 Član 5

Članstvo u stranci

Član Građanske Stranke Grka Srbije može postati svaki punoletni poslovno sposoban državljanin Republike Srbije koji je dobrovoljno potpisao pristupnicu u opštinskom odboru Stranke, prihvatio program i Statut Stranke i koji nije istovremeno član druge političke stranke.

Svi pojmovi koji se koriste u tekstu Statuta u muškom rodu obuhvataju iste pojmove u ženskom rodu.

Javnost rada Građanske Stranke Grka Srbije se ostvaruje: održavanjem konferencija za medije, izdavanjem saopštenja, neposrednom komunikacijom sa članovima i građanima putem internet stranice. Podaci o personalnim promenama, promenama akata i o finansiranju, svakodnevno se ažuriraju i dostupni su na internet stranici Građanske Stranke Grka Srbije.

Član 6

Počasni član Stranke

Počasni član Stranke može postati pojedinac, koji je izuzetno doprineo radu  Građanske Stranke Grka Srbije ili se naročito istakao u afirmaciji, uspostavljanju i širenju načela, ideja i politike Stranke.

Odluku o dodeljivanju statusa počasnog člana donosi Kongres.

Član 7

Prava člana Građanske Stranke Grka Srbije

 Član Građanske Stranke Grka Srbije ima pravo da:

 • učestvuje ravnopravno u aktivnostima
 • bira i bude biran u sve organe, a u skladu sa Statutom
 • slobodno izražava svoje mišljenje
 • daje predloge i pokriće inicijative, koje nisu u suprotnosti sa programom i Statutom
 • zahteva tumačenje Statuta od Statutarne komisije na način predviđen Statutom
 • ostvaruje druga prava predviđena Statutom i opštim aktima Građanske Stranke Grka Srbije

Ako član Građanske Stranke Grka Srbije ostane u manjini prilikom donošenja odluke ima pravo da svoj stav i mišljenje brani u svom delovanju u organima Građanske Stranke Grka Srbije.

Niko ne može pozvati člana Građanske Stranke Grka Srbije na odgovornost zbog zastupanja stava ili iznošenja mišljenja u njegovom delovanju u organima Građanske Stranke Grka Srbije.

Član 8

Obaveze članova

 Član Građanske Stranke Grka Srbije ima obavezu da:

 • poštuje program Statut i odluke organa
 • radi na očuvanju i unapređivanju ugleda
 • plaća članarinu
 • ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom ili opštim aktima Građanske Stranke Grka Srbije

Član 9

Prestanak članstva

Članstvo u Stranci prestaje:

 • dobrovoljnim istupanjem iz Građanske Stranke Grka Srbije pismenim obaveštenjem člana nadležnog organa o prestanku članstva (pisanim putem ili činom vraćanja članske karte)
 • učlanjenjem u drugu političku stranku
 • isključenjem iz stranke na osnovu Pravilnika koji će naknadno biti donet, a danom donošenja konačne odluke o isključenju iz članstva, u disciplinskom postupku. Statutarna komisija, kojoj će isključeni imati pravo žalbe, kao drugostepeni organ će odlučivati o isključenju

DEO III

 Organi Građanske Stranke Grka Srbije

Član 10

 Organi

 Organi Građanske Stranke Grka Srbije su:

 • Kongres;
 • Predsedništvo;
 • Predsednik;
 • Statutarna komsija;
 • Nadzorni odbor;
 • Sekretar;
 • Sekretar stranke za međunarodnu saradnju.

Član 11

Kongres

Kongres je najviši organ Građanske Stranke Grka Srbije.

Kongres može biti redovan i vanredan.

Mandat kongresa traje 4 godine.

Redovan Kongres održava se jednom godišnje.

Vanredni Kongres saziva Predsednik na sopstvenu inicijativu ili na predlog Predsedništva, jedne polovine opštinskih odbora ili na pisani zahtev jedne trećine članova Građanske Stranke Grka Srbije, najkasnije 30 dana od dana upućivanja zahteva.

Kongresom predsedava Predsednik.

Član 12

Delokrug Kongresa

Kongres:

 • Donosi Program, Statut i utvrđuje politiku i strategiju Građanske Stranke Grka Srbije;
 • utvrđuje smernice i stavove i donosi deklaracije;
 • donosi odluku o udruživanju Građanske Stranke Grka Srbije u šire saveze u zemlji i inostranstvu, kao i o spajanju sa drugim političkim strankama ili organizacijama;
 • bira i razrešava: predsednika stranke, tri potpredsednika, predsednika i članove Statutarne komisije, predsednika i članove Nadzornog odbora, sekretara za međunarodnu saradnju i sekretara;
 • razmatra i usvaja sve izveštaje svih organa koje bira;
 • donosi Poslovnik o radu.

Član 13

Sastav Kongresa

Kongres čine:

 • članovi Predsedništva;
 • predsednici pokrajinskih, okružnih, gradskih i opštinskih odbora;
 • republički i pokrajinski poslanici;
 • članovi Statutarne komisije i Nadzornog odbora;
 • nosioci najviših funkcija u republičkoj, pokrajinskoj i lokalnoj vlasti.

Član 14

Donošenje odluka Kongresa

Kongres punovažno može da zaseda kad je prisutno 51% članova.

Odluke Kongresa se donose javnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja, a ne manje od 9 njenih članova.

Odlučivanje koje se donosi na izbor za stranačke organe vrši se trajnim glasanjem.

Izuzetno Kongres može doneti odluku da se izbor stranačkih organa vrši javnim glasanjem.

Član 15

 Predsedništvo

Predsedništvo je najviši organ Građanske Stranke Grka Srbije između dva Kongresa.

Predsedništvo:

 • Sprovodi odluke Kongresa;
 • Donosi odluku o visini godišnje članarine;
 • Obrazuje stalne i povremene komisije sa određenim zadacima;
 • Saziva vanredni Kongres;
 • Predlaže izmene Statuta i ostalih opštih akata;
 • Raspolaže imovinom;
 • Suspenduje rad pokrajinskog, okružnog, gradskog ili opštinskog odbora;
 • Na predlog opštinskih i gradskih orgnizacija utvrđuje predlog liste kandidata za opštinske/gradske odbornike.
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Građanske Stranke Grka Srbije;
 • Donosi Poslovnik o svom radu.

Član 16

 Sastav Predsedništva Građanske Stranke Grka Srbije

 Predsedništvo Stranke čine: 

 • Predsednik Stranke;
 • Potpredsednici Stranke;
 • Predsednik Statutarne komisije Stranke;
 • Predsednik Nadzornog odbora Stranke;
 • Sekretar za međunarodnu saradnju;
 • Sekretar Stranke.

Član 17

 Donošenje odluka Predsedništva Građanske Stranke Grka Srbije

 Predsedništvo Stranke  (u daljem tekstu Predsedništvo) donosi odluke, ako na sednici prisustvuje većina članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih.

Predsedništvo, po pravilu, donosi odluke javnim glasanjem.

Član 18

 Predsednik Građanske Stranke Grka Srbije

Predsednik Stranke (u daljem tekstu predsednik) se bira na Kongresu, na predlog 30% članova Kongresa.

Za predsednika je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova članova Kongresa koji su glasali.

Mandt predsednika traje 4 godine.

Član 19

 Delokrug predsednika

 Predsednik:

 • Predstavlja, vodi i zastupa Stranku;
 • Saziva Kongres po sopstvenoj inicijativi ili na predlog ovlašćenog predlagača;
 • Predlaže Predsedništvu i Kongresu Izborni program;
 • Predlaže kandidata za potpredsednika stranke Predsedništvu stranke;
 • Predlaže kandidata za sekretara Stranke;
 • Predlaže kandidata za sekretara Stranke za međunarodnu saradnju;
 • Predlaže listu kandidata za narodne poslanike i poslanike u Skupštini autonomne pokrajine;
 • Podnosi izveštaj Kongresu;
 • Upravlja i rukovodi Strankom u skladu sa zakonom, Programom i Statutom Stranke;
 • Saziva i predsedava sednicama Predsedništva Stranke;
 • Može da delegira potpresednicima Stranke ovlašćenja iz svoje nadležnosti;
 • Daje punomoćje za zastupanje Stranke pred sudom ili drugim organom;
 • Obavlja i druge poslove koje mu poveri Kongres Stranke.

Član 20

 Prestanak funkcije predsednika

 Funkcija predsednika prestaje:

 • Istekom vremena na koje je biran;
 • Izglasavanjem nepoverenja;
 • Podnošenjem ostavke;
 • Gubitkom poslovne sposobnosti ili prestankom članstva u Stranci.

Na obrazloženi predlog dve trećine članova Kongresa saziva se glasanje o nepoverenju.

Nepoverenje predsedniku je izglasano kada za taj predlog glasa većina članova Kongresa koji su prisutni.

Nastupanje razloga za prestanak funkcije predsednika iz stava 1, tačke 1,3 i 4.ovog člana konstatuje Kongres.

Izbor novog predsednika se održava u roku do 60 dana od prestanka funkcije.

Odredbe ovog člana se shodno primenjuju na prestanak funkcije tri potpredsednika Stranke koje bira Kongres. Četvrtog potpredsednika stranke koji je kooptiran funkcija prestaje odlukom Predsedništva, a na predlog Predsednika stranke.

Član 21

 Potpredsednici Građanske Stranke Grka Srbije

 Stranka ima četiri potpredsednika.

Tri potpredsednika stranke bira Kongres, a jedan potpredsednik se bira (kooptira) po odluci Predsedništva stranke, a na predlog Predsednika stranke.

Potpredsednici Stranke (u daljem tekstu potpredsednici) pomažu predsedniku u obavljanju njegovih poslova u skladu sa Statutom.

Mandat potpredsednika traje 4 godine.

Predsednik i članovi resornih odbora ne moraju biti članovi Stranke.

Predsednik svakog resornog odbora podnosi izveštaj Kongresu.

Član 22

 Statutarna komisija Građanske Stranke Grka Srbije

 Statutarnu komisiju Stranke (u daljem tekstu Statutarna komisija) čini 3 člana.

Predsednika i članove Statutarne komisije predlaže Predsedništvo ili jedna trečina članova Kongresa, a bira i razrešava Kongres.

Mandat Statutarne komisije traje 4 godine.

Član 23

 Delokrug Statutarne komisije

 Statutarna komisija:

 • Tumači Statut i druga opšta akta Stranke;
 • Daje mišljenje o predlozima izmena i dopuna Statuta, kao i o svim drugim opštim aktima;
 • Odlučuje o usklađenosti odluka organa Stranke sa Statutom i zakonom;
 • Rešava sukob nadležnosti organa u Stranci, kada Statutom nije drugačije određeno;
 • Odlučuje u drugom stepenu disciplinskog postupka;
 • Podnosi izveštaj Kongresu;
 • Donosi Poslovnik o svom radu;
 • Vrši i druge poslove koje joj povere Kongres i predsedništvo;

Tumačenje Statutarne komisije je konačno i obavezujuće za sve organe, tela i članove Stranke. Statutarna komisija punovažno zaseda kad je prisutno 2 člana, donosi odluke većinom glasova javnim glasanjem.

Član 24

Nadzorni odbor Građanske Stranke Grka Srbije

 Nadzorni odbor Stranke (u daljem tekstu Nadzorni odbor) je kontrolno-nadzorni organ Stranke.

Nadzorni odbor čini 3 člana. Nadzorni odbor punovažno zaseda kad je prisutno 2 člana odbora, donosi odluke većinom glasova javnim glasanjem.

Predsednika i članove Nadzornog odbora predlaže Predsedništvo ili jedna trećina članova Kongresa, a bira i razrešava Kongres.

Nadzorni odbor obavlja unutrašnju kontrolu finansijskog poslovanja Stranke, upotrebu finansijskih sredstava Stranke i upravljanje imovinom koja je u vlasništvu Stranke ili kojom Stranka raspolaže po drugom osnovu.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj o svom radu Kongresu.

Mandat Nadzornog odbora je 4 godine.

Član 25

 Sekretar Građanske Stranke Grka Srbije za međunarodnu saradnju

Sekretara Stranke za međunarodnu saradnju (u daljem tekstu sekretar za međunarodnu saradnju) bira Kongres na predlog predsednika.

Sekretar za međunarodnu saradnju u ime stranke održava odnose sa međunarodnim političkim i organizacijama građanskog društva i obavlja ostale poslove u skladu sa ovim Statutom koje mu povere predsednik, Predsedništvo.

Sekretar za međunarodnu saradnju podnosi izveštaj Kongresu.

Mandat sekretara za međunarodnu saradnju je 4 godine.

Sekretara stranke za međunarodnu saradnju razrešava Kongres na predlog Predsednika Stranke.

Član 26

 Sekretar Građanske Stranke Grka Srbije

Sekretara stranke (u daljem tekstu sekretar) bira Kongres na predlog Predsednika.

Sekretar rukovodi radom administracije, odgovoran je za finnsijsko poslovanje Stranke, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i ovlašćen je da kontaktira sa Agencijom za borbu protiv korupcije.

Sekretar podnosi izveštaj predsedniku i Kongresu.

Mandat sekretara je 4 godine.

Sekretara stranke razrešava Kongres na predlog Predsednika Stranke.

Član 27

 Razrešenje lica koje bira Kongres

Predlog za razrešenje bilo kog lica koje bira Kongres mogu podneti: predsednik, Predsedništvo, jedna polovina opštinskih odbora, jedna polovina članova Stranke, osim ako nije drugačije predviđeno statutom.

Po dostavljenom obrazloženom predlogu za razrešenje, Kongres mora da se izjasni na prvom sledećem zasedanju.

Član 28

 Načelo ravnomerne zastupljenosti

Prilikom izbora članova kolektivnih organa Stranke poštovaće se rodna, starosna i teritorijalna struktura članstva.

DEO IV

 TERITORIJALNA ORGANIZACIJA GRAĐANSKE STRANKE GRKA SRBIJE

 Član 29

Teritorijalna organizacija

Stranka je organizovana po teritorijalnom principu.

Organizaciju Stranke čine opštinska, gradska, okružna i pokrajinska organizacija.

Teritorijalna organizacija i delovanje Stranke uređuju se pravilnikom koji donosi Kongres.

Član 30

 Pravni subjektivitet

 Građanska Stranka Grka Srbije je jedinstvena politička organizacija koja obuhvata celokupno članstvo i sve organizacione oblike Stranke.

Građanska Stranka Grka Srbije u pravnom prometu deluje kao jedno pravno lice.

Član 31

 Pokrajinska, okružna, gradska i opštinska organizacija

 Građanska Stranka Grka Srbije svoju politiku sprovodi kroz:

 • Opštinsku organizaciju;
 • Gradsku organizaciju;
 • Okružnu organizaciju;
 • Pokrajinsku organizaciju.

Organizacione jedinice lokalnog i pokrajinskog karaktera samostalne su u formiranju i sprovođenju politike koja ima lokalni i pokrajinski karakter u skladu sa programom i statutom Stranke.

Mandat organa organizacija iz stava 1. ovog člana traje 2 godine.

Član 32

 Opštinska organizacija Građanske Stranke Grka Srbije

Opštinsku organizaciju Stranke ( u daljem tekstu Opštinska organizacija ) čine svi članovi Stranke sa teritorije Opštine.

Opštinska organizacija se formira radi vođenja politike Stranke na teritoriji Opštine.

Organi opštinske organizacije su:

 • Kongres opštinske organizacije;
 • Opštinski odbor
 • Predsednik opštinskog odbora.

Izbori za predsednika i članove opštinskog odbora vrše se na Kongresu opštinske organizacije.

Član 33

 Kongres opštinske organizacije

 Kongres opštinske organizacije je najviši organ opštinske organizacije Stranke koga čine svi članovi Stranke na njenoj teritoriji.

Kongres opštinske organizacije može biti izborni i radni.

Izborni Kongres opštinske organizacije održava se svake druge godine.

Radni Kongres se održava svake godine ili po potrebi.

Kongres saziva predsednik na sopstveni predlog ili na predlog opštinskog odbora ili jedne četvrtine članova opštinske organizacije.

Član 34

 Delokrug kongresa opštinske organizacije

 Kongres opštinske organizacije:

 • Odlučuje o izveštaju o radu koji podnosi predsednik opštinskog odbora;
 • Bira, razrešava, odnosno potvrđuje prethodni izbor predsednika i članova stalnog sastava opštinskog odbora;
 • Utvrđuje kandidate za odbornike sa svoje teritorije;
 • Donosi Poslovnik o svom radu;
 • Razmatra i ostala pitanja od važnosti za Stranku, na nivou lokalne samouprave.

Ostale nadležosti uređuju se Pravilnikom o lokalnoj organizaciji i Pravilnikom o izborima u Stranci.

Član 35

 Opštinski odbor Građanske Stranke Grka Srbije

 Opštinski odbor Stranke je politički organ koji rukovodi radom opštinske organizacije.

Opštinski odbor čine:

 • Predsednik opštinskog odbora;
 • Članovi izabrani na kongresu opštinske organizacije;
 • Nosioci najviših funkcija lokalne vlasti.

Član 36

Delokrug opštinskog odbora

 Opštinski odbor:

 • Organizuje rad Stranke na teritoriji opštine;
 • Vodi politiku Stranke na teritoriji opštine;
 • Sprovodi odluke organa Stranke na svojoj teritoriji;
 • Imenuje izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kampanju na svojoj teritoriji;
 • Predlaže kandidate za odbornike;
 • Predlaže kandidate za sve organe koji se biraju na Kongresu i gradskim, okružnim i pokrajinskim Kongresima;
 • Predlaže kandidata za predsednika opštine;
 • Predlaže kandidate za gradske odbornike sa svoje teritorije;
 • Odlučuje u prvom stepenu disciplinskog postupka;
 • Na zajedničkoj sednici sa odborničkom grupom određuje kandidate za funkije i uskraćuje podršku funkcionerima u lokalnoj vlasti i odlučuje o drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave;
 • Po potrebi može da formira mesne odbore.

Opštinski odbor ima svoj pečat.

Član 37

 Delokrug predsednika opštinskog odbora

 Predsednik opštinskog odbora:

 • Saziva Kongres opštinske organizacije i njome predsedava;
 • Saziva sednice opštinskog odbora i njima predsedava;
 • Predstavlja opštinski odbor na njegovom području prema trećim licima;
 • Koordinira rad opštinskih organa Stranke i odbornika Stranke;
 • Vrši poslove određene Pravilnikom o lokalnoj organizaciji i Pravilnikom o izborima u Stranci;
 • Vrši druge poslove koje mu povere Kongres, Predsedništvo ili predsednik.

Član 38

 Gradska organizacija Građanske Stranke Grka Srbije

 Gradska organizacija Stranke (u daljem tekstu: gradska organizacija) se formira radi vođenja politike Stranke na teritoriji grada.

Gradsku organizaciju čine svi članovi Stranke sa teritorije grada.

Organi gradske organizacije:

 • Kongres gradske organizacije;
 • Gradski odbor;
 • Predsednik gradskog odbora;
 • Potpredsednici.

Izbori za predsednika i članove opštinskog odbora vrše se na Kongresu gradske organizacije.

Član 39

 Kongres gradske organizacije

Kongres gradske organizacije je najviši organ gradske organizacije Stranke koga čine svi članovi Stranke na teritoriji grada.

Redovni Kongres gradske organizacije održava se svake godine, a izborni na dve godine.

Kongres se saziva na zahtev gradskog odbora, predsednika gradskog odbora, jedne četvrtine članova gradske organizacije.

Član 40

 Delokrug kongresa gradske organizacije

 Kongres gradske organizacije:

 • Odlučuje o izveštaju o radu koji podnosi predsednik gradskog odbora;
 • Bira i razrešava, predsednika, potpredsednike i članove gradskog odbora;
 • Predlaže kandidata za gradonačelnika i gradske odbornike;
 • Donosi poslovnik o radu;
 • Razmatra sva pitanja od važnosti za Stranku na nivou grada.

Ostale nadležnosti uređuju se Pravilnikom o lokalnoj organizaciji i Pravilnikom o izborima u Stranci.

Član 41

 Gradski odbor

 Gradski odbor je politički organ koji rukovodi radom gradske organizacije.

Gradski odbor čine:

 • Predsednik gradskog odbora;
 • Potpredsednici gradskog odbora;
 • Predsednici opštinskih odbora sa teritorije grada;
 • Članovi izabrani na kongresu gradske organizacije;
 • Nosioci najviše funkcije lokalne vlasti.

Član 42

 Delokrug gradskog odbora

 Gradski odbor:

 • Vodi politiku Stranke na svojoj teritoriji;
 • Sprovodi odluke Stranke na svojoj teritoriji;
 • Predlaže kandidata za gradonačelnika;
 • Predlaže kandidate za gradske odbornike i predlaže kandidate za poslanike sa svoje teritorije;
 • Imenuje izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kampanju na svojoj teritoriji;
 • Predlaže Predsedništvu suspendovanje opštinskih odbora i imenovanje poverenika na teritoriji svoje organizacije;
 • Na zajedničkoj sednici sa odborničkom grupom u skupštini grada određuje kandidate za funkcije i uskraćuje podršku funkcionerima u gradskim organima i odlučuje o drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje grada.

Gradski odbor ima svoj pečat.

Član 43

 Delokrug predsednika gradskog odbora

 Predsednik gradskog odbora:

 • Saziva kongres gradske organizacije i njome predsedava;
 • Saziva sednice gradskog odbora i njima predsedava;
 • Predstavlja gradski odbor na njegovom području prema trećim licima;
 • Koordinira rad gradskih organa Stranke i odbornika Stranke;
 • Vrši poslove određene Pravilnikom o lokalnoj organizaciji i Pravilnikom o izborima u Stranci;
 • Vrši druge poslove koje mu povere Kongres, Predsedništvo ili predsednik.

Član 44

 Okružna organizacija Građanske Stranke Grka Srbije

 Okružna organizacija Stranke (u daljem tekstu: okružna organizacija) se formira radi vođenja politike i sprovođenja programa Stranke na teritoriji okruga.

Okružnu organizaciju čine svi članovi Stranke sa teritorije okruga.

Organi okružne organizacije su:

 • Kongres okružne organizacije;
 • Okružni odbor;
 • Predsednik okružnog odbora.

Član 45

 Okružni kongres

Okružni kongres je najviši organ Stranke na teritoriji okruga.

Redovni izborni okružni Kongres održava se svake druge godine, vanredni po potrebi.

Okružni Kongres se saziva na zahtev okružnog odbora, predsednika okružnog odbora, jedne četvrtine članova okružne organizacije.

Član 46

 Delokrug kongresa okružne organizacije

 Kongres okružne organizacije:

 • Odlučuje o izveštaju o radu koji podnnosi predsednik okružnog odbora;
 • Bira, razrešava, odnosno potvrđuje prethodni izbor predsednika i članova okružnog odbora;
 • Razmatra sva pitanja od važnosti za Stranku na nivou okruga;
 • Donosi poslovnik o radu;
 • Koordinira radom opštinskih i gradskih odbora na teriotoriji okruga.

Ostale nadležnosti uređuju se Pravilnikom o okružnoj organizaciji i Pravilnikom o izborima u Stranci.

Član 47

 Sastav okružnog kongresa

 Kongres okružne organizacije čine:

 • Predsednik okružnog, predsednici gradskih i opštinskih odbora;
 • Izabrani predstavnici opštinskih organizacija u srazmeri sa brojem članova te opštinske organizacije, koju utvrđuje okružni odbor;
 • Nosioci najviših funkcija u lokalnim samoupravama okruga;
 • Nosioci najviših pokrajinskih i republičkih funkcija.

Član 48

 Okružni odbor Građanske Stranke Grka Srbije

Okružni odbor je njviši politički organ Stranke na teritoriji okruga.

Okružni odbor upravlja radom okružne organizacije.

Okružni odbor čine:

 • Predsednik okružnog odbora;
 • Potpredsednici okružnog odbora;
 • Članovi izabrani na kongresu okružnog odbora;
 • Nosioci najviše funkcije lokalne vlasti;
 • Nosicoci najviših pokrajinskih i republičkih funkcija.

Član 49

 Delokrug okružnog odbora 

Okružni odbor:

 • Vodi politiku Stranke na svojoj teritoriji;
 • Sprovodi odluke Stranke na svojoj teritoriji;
 • Predlaže kandidate za poslanike sa svoje teritorije;
 • Predlaže Predsedništvu suspendovanje gradskih i opštinskih odbora i imenovanje poverenika na teritoriji svoje organizacije.

Okružni odbor ima svoj pečat.

Član 50

 Delokrug predsednika okružnog odbora

 Predsednik okružnog odbora:

 • Saziva kongres okružne organizacije i njome predsedava;
 • Saziva sednice okružnog odbora i njima predsedava;
 • Predstavlja okružni odbor na njegovom području prema trećim licima;
 • Koordinira rad okružnih organa Stranke i odbornika Stranke;
 • Vrši poslove određene Pravilnikom o lokalnoj organizaciji i Pravilnikom o izborima u Stranci;
 • Vrši druge poslove koje mu povere Kongres, Predsedništvo ili predsednik.

Član 51

 Pokrajinska organizacija Građanske Stranke Grka Srbije

 Pokrajinska organizacija Stranke (u daljem tekstu: pokrajinska organizacija) se formira radi vođenja politike Stranke na teritoriji pokrajine.

Pokrajinsku organizaciju čine svi članovi Stranke sa teritorije pokrajine.

Organi pokrajinske organizacije su:

 • Kongres pokrajinske organizacije;
 • Pokrajinski odbor;
 • Predsednik pokrajinskog odbora.

Član 52

 Kongres pokrajinske organizacije

 Kongres pokrajinske organizacije je najviši organ Stranke na teritoriji Pokrajine.

Redovni izborni Kongres pokrajinske organizacije održava se svake druge godine, vanredni po potrebi.

Kongres se saziva na zahtev pokrajinskog odbora, predsednika pokrajinskog odbora, jedne četvrtine članova pokrajinske organizacije.

Član 53

 Sastav kongresa pokrajinske organizacije

 Kongres pokrajinske organizacije čine:

 • Članovi pokrajinskog odbora;
 • Predsednici okružnih, gradskih i opštinskih odbora sa teritorije pokrajine;
 • Republički i pokrajinski poslanici;
 • Nosioci najviših funkcija u republičkoj vlasti, pokrajinskoj vlasti i lokalnoj samoupravi sa teritorije pokrajine.

Član 54

 Delokrug kongresa pokrajinske organizacije

 Kongres pokrajinske organizacije:

 • Bira i razrešava za predsednika, potpredsednike i članove pokrajinskog odbora;
 • Predlaže kandidate za pokrajinske poslanike; razmatra sva pitanja od važnosti za Stranku na nivou pokrajine;
 • Donosi poslovnik o radu;
 • Koordinira rad okružinh, gradskih i opštinskih odbora na teritoriji pokrajine.

Ostale nadležnosti uređuju se Pravilnikom o pokrajinskoj organizaciji i Pravilnikom o izborima u Stranci.

Član 55

 Pokrajinski odbor Građanske Stranke Grka Srbije

 Pokrajinski odbor je najviši politički organ Stranke na teritoriji pokrajine.

Pokrajinski odbor rukovodi radom pokrajinske organizacije.

Pokrajinski odbor čine:

 • Predsednik pokrajinskog odbora;
 • Potpredsednici pokrajinskog odbora;
 • Članovi izabrani na pokrajinskom kongresu;
 • Funkcija pokrajinske i lokalne vlasti;
 • Nosioci najviših republičkih funkcija.

Član 56

 Delokrug pokrajinskog odbora

 Pokrajinski odbor:

 • Vodi politiku Stranke na svojoj teritoriji;
 • Sprovodi odluke Stranke na svojoj teritoriji;
 • Predlaže kandidate za republičke i pokrajinske poslanike sa svoje teritorije;
 • Imenuje izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kampanju na svojoj teritoriji.

Pokrajinski odbor ima svoj pečat.

Član 57

 Delokrug predsednika pokrajinskog odbora

 Predsednik pokrajinskog odbora:

 • Saziva kongres pokrajinske organizacije i njom predsedava;
 • Saziva sednice pokrajinskog odbora i njima predsedava;
 • Predstavlja pokrajinski odbor na području pokrajine, prema trećim licima;
 • Koordinira rad pokrajinskih organa Stranke i pokrajinskih poslanika Stranke
 • Vrši poslove određene Pravilninkom o lokalnoj organizaciji i Pravilnikom o izborima u Stranci;
 • Vrši druge poslove koje mu povere Kongres, Predsedništvo ili predsednik.

Član 58

 Suspendovanje rada i raspuštanje teritorijalnih organizacionih jedinica

Ukoliko se proceni da pokrajinski, okružni, gradski, odnosno opštinski odbor vodi politiku suprotnu programu, Statutu, politici i interesima Stranke, Predsedništvo može suspendovati rad navedenih obora i doneti odluku o raspuštanju istih na sednici Predsedništva.

DEO V

 FINANSIJSKO POSLOVANjE GRAĐANSKE STRANKE GRKA SRBIJE

 Član 59

 Sekretarijat Stranke

Administrativno-tehničke poslove za centralne organe vrši Sekretarijat Stranke kojim rukovodi sekretar Stranke.

Lice odgovorno za finansijsko poslovanje stranke je sekretar.

Za vođenje knjiga političke stranke, u skladu sa knjigovodstvenim i računovodstvenim propisima, odgovoran je sekretar.

Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi mogu se poveriti organizaciji ili licu koje ima licencu za obavljanje ovih poslova.

Kontakt sa nadležnim organima vrše sekretar i lice iz stava 4 ovog člana.

Član 60

Finansijsko-materijalno poslovanje

Stranka pribavlja sredstva potrebna za obvljanje stranačkih aktivnosti, redovnog rada i troškova izborne kampanje iz javnih i privatnih izvora.

Javni izvori- novčana sredstva, usluge i dobra koja daju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, njihovi organi, kao i organizacije čiji su oni osnivači.

Privatni izvori- članarine, prilozi pravnih i fizičkih lica, nasledstvo, legati, prihodi od imovine Stranke i zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih organizacija u Republici Srbiji.

Javnost o finansijsko-materijalnom poslovanju, Stranka ostvaruje objavljivanjem godišnjeg finansijskog izveštaja na svojoj Internet-stranici i u „Službenom glasniku Republike Srbije“, u skladu sa Zakonom.

Predsedništvo usvaja finansijski plan najkasnije do 30.12. tekuće godine za iduću kalendarsku godinu na predlog predsednika.

Stranka vodi svoje finansijsko-materijalno poslovanje preko tekućeg računa u skladu sa Zakonom.

Član 61

 Izveštaj o finansijskom poslovanju

Pokrajinske, okružne, gradske i opštinske organizacije jednom godišnje podnose Izveštaj o finansijskom poslovanju sekretaru i Nadzornom odboru.

Nadzorni odbor vrši kontrolu finansijskog poslovanj i podnosi izveštaj Kongresu o poslovanju Stranke jednom godišnje.

DEO VI

 PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 62

 Mirovanje, obnova delatnosti i prestanak rada

Na predlog Predsedništva, jedne polovine članova Kongresa ili jedne trećine članova Stranke, Kongres donosi odluku o mirovanju, obnovi delatnosti i prestanku rada Stranke u skladu sa zakonom.

Kongres donosi odluku o mirovanju, obnovi delatnosti i odluku o prestanku rada, ako za to glasa dve trećine člannova Kongresa.

Odlukom o prestanku rada Kongres će odlučiti i imovini Stranke. U slučaju prestanka rada stranke, i nemogućnosti da se kongres održi i da se donese odluka o raspologanju imovinom konačnu odluku donosi predsedništvo Stranke.

Član 63

 Izmene i dopune Statuta

 Postupak izmene i dopune Statuta mogu pokrenuti Predsedništvo, Statutarna komisija, jedna polovina članova Kongresa ili jedna trećina članova Stranke.

O predlozima izmene i dopune Statuta, kao i o svim drugim opštim aktima, odlučuje:

Kongres, nakon pribavljenog mišljenja Statutarne komisije

Kongres se o predlozima iz stava 2 izjašnjava u celini.

Postupak za donošenje Programa, kao i izmene i dopune Programa, vrši se na isti način i po postupku predviđenom za Statut.

Član 64

 Poslovnik o radu i drugi akti Građanske Stranke Grka Srbije

Poslovnik o radu donosi onaj organ Stranke, odnosno onaj odbor čiji se rad Poslovnikom uređuje.

Pravilnike i druge akte Stranke donosi Predsedništvo, izuzev kad je Statutom propisano da akt donosi drugi organ Stranke.

Nacrte akata Stranke priprema Statutarna komisija.

Akti Stranke donose se većinom glasova prisutnih članova tela ili organa koji ih donosi, izuzev kada je Statutom drugačije predviđeno.

Izmene i dopune akata Stranke pripremaju se i donose na način i po postupku propisanom za donošenje akata Stranke.

Član 65

 Prvi izbor organa Građanske Stranke Grka Srbije

 Prvi izbor organa Stranke: predsednika, tri potpredsednika, predsednika i članove Statutarne komisije, predsednika i članova Nadzornog odbora, vrši se javnim glasanjem.

Osnivačku Skupštinu saziva Inicijativni odbor i predlaže dnevni red.

Kandidate za izbor organa iz stava 1. Ovog člana predlaže Inicijativni odbor.

Članovi Inicijativnog odbora su lica koja su pismeno izrazila volju da podrže osnivanje Stranke i koja su sudelovala u pripremi Osnivačke Skupštine, prikupljanju potpisa za osnivanje Stranke i u pripremanju akata i Programa stranke.

Organi stranke iz stava 1.ovog člana biraju se na vreme, sa nadležnostima i u sastavu koji je određen ovim Statutom.

Član 66

 Stupanje na snagu

 Statut stupa na snagu danom usvajanja na Osnivačkoj Skupštini i objavljivanja na Internet stranici stranke. U postupku registracije stranke ukoliko ima nekih članova Statuta koji nisu u skladu sa zakonom o političkim partijama daje se predsedniku stranke ovlašćenje da izvrši izmene i dopune Statuta u skladu sa zakonom, a da će te izmene i dopune biti verifikovane na prvom sledećem Kongresu stranke.