Home Novosti SAČUVAJMO SRBIJU

SAČUVAJMO SRBIJU

14 min read

Očuvanje i zaštita životne sredine

 

Jedan od najvažnijih segmenata funkcionisanja i aktivnosti naše stranke jeste unapređivanje, očuvanje i zaštita životne sredine, što uključuje podsticanje i podršku u unapređenju i razvoju ekološke svesti i ekološkog razvoja, uz istovremenu zaštitu prirodnih resursa.

Zalažemo se za odgovoran pristup životnoj sredini, koji podrazumeva preventivno postupanje na način da se stvore uslovi za prestanak daljeg zagađivanja životne sredine, uključujući izbacivanje iz upotrebe zastarelih tehnologija. Aktivnosti usmerene na zaštitu biodiverziteta moraju biti osnov svakodnevnog postupanja i ponašanja svih građana. U vezi sa tim se predlaže da se poželjni modusi ekološkog ponašanja izučavaju u okviru obrazovnog sistema, da se deca od predškolskog uzrasta ekološki edukuju, a ekološka informisanost građana putem sredstava javnih komunikacija mora dostići takav nivo, da svi građani u svakom trenutku imaju pristup najznačajnijim ekološkim informacijama.

Ekološka svest i ekološki način razmišljanja i ponašanja u svim životnim sferama predstavlja osnov postupanja i prihvatljivi modus življenja naših pristalica i sledbenika, sa težnjom da to postane opšteprihvaćeni stil života.

Ekološke teme i ekološko ponašanje nije nezavisno i odvojeno od ostalih životnih pitanja, već su s njima u bliskoj povezanosti, prevashodno sa ekonomskim pitanjima. Ekologija je tesno povezana sa privredom. Rast životnog standarda, prosperitet stanovništva, uključujući i povećanje zaposlenosti su u bliskoj vezi sa ekološkim ponašanjem. Saglasno trendu ekonomski razvijenih zemalja, predlažemo i nudimo ekološki koncept koji podrazumeva ulaganje u zaštitu životne sredine na način da se poboljšava i razvija širenje ekoloških informacija, ekološke edukacije i obrazovanja, racionalno iskorišćavanje energenata insistirajući na većem udelu obnovljivih izvora energije, zabrani takozvanih prljavih tehnologija, obaveznom prečišćavanju svih otpadnih voda i drugih otpadnih materija, uz konstantnu promociju održivog razvoja.

Očuvanje i zaštita životne sredine doprinose očuvanju ljudskog zdravlja i predstavljaju polaznu osnovu, stabilne temelje za društveno ekonomski prosparitet. Zbog navedenog potrebno je realizovati sledeće aktivnosti koje predstavljaju osnovu ekološkog programa:

 

 • zaštita prirodne baštine, prevashodno vode, šuma i zemljištazaštita i očuvanje vodenih izvorišta i svih vodenih kapaciteta, njihov nadzor i kontrola radi sprečavanja zagađivanja, uključujući zatvaranje i sankcionisanje zagađivača, uz istovremeno obavezno instaliranje prečišćivača. Sprečavanje neplanske seče ili krčenja šuma, uz sprovođenje kontinuiranog, planskog pošumljavanja kako bi se obnovio i očuvao šumski fond. Ubrzati obnovu šumskog fonda i stimulisati rad organizacija koje preduzimaju akcije pošumljavanja. Zaštita zemljišta sa akcentom na poljoprivredno zemljište, uvođenjem strožijih pravila i kontrolisanje upotrebe štetnih materija u poljoprivredi, čime se istovremeno štiti i ljudsko zdravlje;
 • smanjenje emisija štetnih gasova i upotrebe ekološki štetnih proizvoda donošenje propisa kojim se ograničava emisija štetnih gasova i upotreba, po životnu sredinu štetnih materija i njihova striktna implementacija uz dosledan inspekcijski nadzor i strožije kažnjavanje prekršioca. Obavezno smanjivanje emisije štetnih gasova stimulišući upotrebu vozila koja nemaju štetnu emisiju ili je svode na minimalne granice. Zabrane i restriktivnije dozvole za proizvode, čija upotreba nanosi štetu životnoj sredini uz kontinuirano praćenje, monitoring upotrebe takvih proizvoda sa istovremenim promovisanjem ekološki prihvatljivih proizvoda uz njihovo subvencionisanje;
 • zabrana korišćenja ekološki štetnih tehnologija zabrana rada svih privrednih subjekata koji koriste ekološki štetne tehnologije, tražeći od njih zamenu tih prevaziđenih tehnologija sa novima ekološki prihvatljivim. Redovno sprovođenje inspekcijskih kontrola i dosledna primena kaznene politike prema subjektima koji krše propise o zabrani upotrebe štetnih tehnologija;
 • racionalno korišćenje prirodnih resursa i obavezna reciklaža otpadaizrada strategije i programa kojima se svi činioci obavezuju na racionalno iskorišćavanje prirodnih resursa vodeći računa o biodiverzitetu na način da se zabranjuje ili redukuje obavljanje delatnosti i privrednih aktivnosti usled kojih bi se ugrožavala životna sredina u meri da se naruši prirodni biodiverzitet. Obaveza svih činilaca da efikasno i racionalno iskorišćavaju prirodne resurse na način i pod uslovima koji propišu državni organi uključujući organe lokalne samopuprave. Iskorišćavanje prirodnih resursa je neraskidivo vezano sa obavezom reciklaže svih industrijskih ili prerađivačkih otpada, odnosno otpada koji nastaje u procesima trgovine, razmene ili potrošnje dobara;
 • ušteda energije, obaveza edukacije građana o uštedi energije i ulaganja u korišćenje obnovljivih izvora energije – uspostaviti norme ponašanja da se sa energijom postupa racionalno na način da se preduzimaju aktivnosti uštede, jer se time istovremeno štiti i čuva životna sredina. Sprovođenje konstantne kapmanje za edukaciju najširih slojeva stanovništva, a u cilju uštede svih oblika energije uz istovremeno edukovanje o značaju i potrebi korišćenja alternativnih izvora koji su ekološki prihvatljivi. Investiranje u izgradnju kapaciteta za korišćenje obnovljivih izvora energije, a prevashodno energije vode, vetra i solarne energije;
 • zabrana upotrebe nuklearne energije i u mirnodopske svrhe – zalaganje za održavanje na snazi postojeće zabrane upotrebe nuklearne energije i korišćenje umesto nje drugih i to alternativnih, ekološki prihvatljivih izvora energije. Predlaže se zabrana upotrebe svih aparata, uređaja i drugih sredstava, koja koriste izvore jonizujućih zračenja uvek kada postoji alternativa tim sredstvima, iz razloga što nakon upotrebe takvih sredstava ostaje radioaktivni otpad, čija nestručna ili nesavesna primena ima nesagledive ekološki štetne posledice;
 • uspostavljanje i širenje besplatnog, svima dostupnog ekološkog obrazovanja i edukacije –  uvođenje ekoloških predmeta u sistem predškolskog i obaveznog osnovnog obrazovanja, kao i obavezno uvođenje ekoloških predmeta tokom srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja. Širenje edukacione ekološke mreže na način da se vrši besplatna kontinuirana ekološka edukacija dece, omladine i odraslih putem radionica, predavanja, seminara i kroz javna sredstva informisanja.  Povezivanje obrazovnih, naučnih, kulturnih i medijskih ustanova u ekološku mrežu i stvaranje uslova za konstituisanje učeničkih i studentskih ekoloških medija, pored konstituisanja ekoloških dnevnih novina, časopisa, televizija i internet portala;
 • izrada agrarne ekološke politikestvaranje uslova i razvoj agrarne politike u smeru ekološke poljoprivrede, koja će se bazirati na proizvodnji ekološki sertifikovanih proizvoda koji neće biti tretirani ili će u najmanjoj mogućoj meri biti tretirani hemikalijama i drugim proizvodima koji su ekološki štetni. Stvaranje uslova za proizvodnju zdrave hrane, u čijoj proizvodnji se primenjuju najvažniji ekološki standardi i procedure. Stvaranje sistema subvencionisanja samo ekološki prihvatljivih proizvoda, uz istovremeno otežavanje uslova za poljoprivrednu proizvodnju suprotnu ekološkim standardima;
 • zabrana proizvodnje i upotrebe GMO – uvođenje moratorijuma na proizvodnju, promet ili uvođenje na bilo koji način u životnu sredinu genetski modifikovanih organizama. Zabrana gajenja u otvorenim sistemima i korišćenje GMO u ishrani stanovništva i životinja u periodu u kom se neosporenim, verifikovanim i objektivnim naučnim studijama ne dokaže, barem neškodljivost protivprirodnih GMO po životnu sredinu, biodiverzitet i zdravlje građana.
 • obavezna primena ekoloških standarda u oblasti turizma – razvoj turističke privrede na način i pod uslovima da se ne ugrožava životna sredina, uključujući obavezu zaštite i očuvanja prirodnih staništa svih biljnih i životinjskih vrsta. Investiranje u turističke kapacitete podrazumeva strogo poštovanje ekoloških standarda, vodeći računa o sprečavanju zagađenja životne sredine i recikliranju svih otpadnih materija koje nastanu, propisujući stroge kazne za nepoštovanje ovih pravila;  
 • stroga i dosledna kontrola primene ekoloških propisa – predlaže se promena ovlašćenja i funkcionisanja rada komunalne policije na način da se ovlasti, osposobi i edukuje za obavljanje isključivo ekoloških poslova, ekološku kontrolu, inspekciju i nadzor sa ovlašćenjem za propisivanje kazni za kršenje ekoloških normi;

 

 

Savetnik predsednika za ekologiju

Aleksandar Žigić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Load More Related Articles
Load More In Novosti

Pogledajte i

Prijateljski razgovor sa guvernerom regije Atika

Tokom prijateljskog razgovora sa guvernerom regije Atika, gospodinom Giorgiosom Patoulisom…